[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

SVISS intresseförening startade med ett första interimstyrelsemöte 17 november 1986, första årsmötet 11 januari 1987.

2001 blev SVISS SVERAK anslutna.

SVISS är en intresseförening där alla kattvänner är välkomna.

Vi arbetar för att öka intresset för raskatter och seriöst avelsarbete.

Vi arbetar för att utbilda och informera genom informationsmöten, kursverksamhet och utställningar.

Vi arbetar för gott kamratskap och sammanhållning mellan medlemmarna.

Stadgar för kattklubben SVISS

Revidering av stadgarna 2009-11-14, 2010-02-27, 2011-03-08, 2013-03-03

 

Kattklubben SVISS är medlem i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även

Federation Internationale Feline (FIFe). Enskild medlem är därmed skyldig att följa FIFe och SVERAKs stadgar och regler.

 

§1 Föreningens namn skall vara SVISS samt ha sitt säte i Lund och styrelsen i Götaland.

 

KLUBBENS MÅLSÄTTNINGAR

§2  Befrämja, bevara och stimulera intresset för alla katter

§3  Samarbeta med likartade föreningar inom och utom landet

§4  Verka för en god katthållning samt för kattens ställning som sällskapsdjur

§5  Verka för seriöst avelsarbete

§6  Medlemskap kan beviljas envar kattvän

 

 

ÅRSAVGIFT

§7 Medlemsavgift för nästkommande år beslutas av årsmötet.

 • Stödmedlem har närvaro och yttranderätt, dock ej rösträtt på föreningens möten men betalar reducerad avgift, stödmedlem kan inte registrera kull eller anmäla till utställning.
 • medlemsavgift som betalas efter den 1/11 gäller för nästkommande år
 • medlemsavgiften måste vara erlagd senast på årsmötet för rösträtt
 • medlem som avgått eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt att återfå erlagda avgifter.

 

 

STYRELSEN

§8 Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter  dock minst fem valda av årsmötet för en tid av två år.

 • udda år väljs ordförande och minst en ledamot.
 • jämna år väljs kassör och minst två ledamöter
 • ledamöter som väljs tillsätts direkt
 • konstituerande möte hålls efter årsmötet
 • styrelsen utser en person att handha hemsidan
 • styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar.
 • vid lika röstetal har ordförande utslagsröst
 • varje möte ska protokollföras och justeras av mötesordförande och en ledamot.

 

 

RÄKENSKAPER

§9 Klubbkassör och utställningskassör ansvarar för klubbens kassor och förfogar över samtliga konton.

 • klubbordförande, klubbkassör och utställningskassör tecknar firma var för sig.
 • räkenskapsåret sträcker sej från 1 januari -31 december
 • en lekmanna revisor och en lekmanna revisorssuppleant skall granska SVISS räkenskaper och förvaltning.

 

 

MEDLEMSMÖTE

§10 Minst ett medlemsmöte skall hållas per år förutom årsmötet

 • kallelse till medlemsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet
 • godkänner att SVISS skickar två delegater till SVERAKs årsmöte,

kostnaden för delegaterna står SVISS för

 • delegerar till styrelsen att utse personerna som ska åka till SVERAKs årsmöte
 • väljer kommissarie och kassör för utställningen

 

 

 

ÅRSMÖTE

§11 Årsmötet skall hållas före SVERAKS årsmöte. Styrelsen beslutar om tid och plats.

 • kallelsen skall ske skriftligen senast 14 dagar före utsatt mötesdatum.
 • styrelsen bör närvara vid årsmötet.
 • extra årsmöte kan påfallas om minst 10% av medlemmarna kräver detta.
 • årsmötet skall uppta följande punkter.

a) mötet öppnande

b) om mötet blivet stadgeenligt kallat

c) fastställande av dagordning

d) justering av röstlängd

e) val av mötesordförande

f) val av mötessekreterare

g) val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

h) styrelsens verksamhetsberättelse

i) ekonomisk redogörelse

j) revisionsberättelse

k) ansvarsfrihet

l) fastställande av medlemsavgifterna för kommande år

m) udda år val av ordförande och minst en ledamot

      jämna år val av kassör och minst två ledamöter

n) val av lekmannarevisor på två år samt lekmannarevisorssuppleant på ett år

o) val av valberedningen, tre ledamöter varav en är sammankallande på ett år

p) motioner

q) övriga frågor

r) mötets avslutande

 

STADGAR

§12 Beslut av ändring och tillägg i stadgarna fattas vid två på varandra följande medlemsmöte varav minst det ena är ordinarie årsmöte

 

HEDERSMEDLEM

§13 Medlemmar, vilka särskilt främjat klubbens ändamål på ett eller annat sätt gjort sej förtjänt därav upptas efter beslut av SVISS ordinarie årsmöte som hedersmedlem och kan ej återkallas.

 

UTESLUTANDE AV MEDLEM

§14 Medlem som motverkar föreningens syfte eller på annat sätt missbrukar djur skall uteslutas från föreningen. Styrelsemöte beslutar om uteslutningen (kvalificerad majoritet) Frågan får ej avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sej vilket ska ske muntligen eller skriftligen senast två veckor efter medlemmen skriftligen med mottagarbevis delgivits ärendet.

 

 

KLUBBENS UPPLÖSANDE

§15 Beslut om upplösning av klubben skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten vararv minst det ena är ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning av SVISS skall anges i kallelsen. sista styrelsemötet skall besluta om klubbens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter.

 

ALLMÄNT

§16 Utöver föreningens stadgar gäller FIFes och SVERAKS stadgar och regler.